SOUHLAS Potvrzuji podpisem, že moje dítě je schopno po zdravotní a psychické stránce absolvovat plavecký kurz a že netrpí žádnou infekční či jinou chorobou, která by mohla ohrozit zdraví ostatních účastníků plaveckého kurzu. SOUHLAS
Potvrzuji, že jsem se seznámil s návštěvním řádem Bazénu Nová Paka a provozním řádem plaveckého kurzu.
SOUHLASÍM se zpracováním a evidencí osobních údajů podle zák.č.101/2000Sb.,
Souhlasím s tím, aby Plavecká škola Nová Paka zpracovávala a evidovala osobní údaje (jméno, příjmení, datum narození, bydliště a kontaktní údaje) poskytnuté v souvislosti s plaveckým kurzem. Plavecká škola Nová Paka se zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy (zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě o soby, které se údaje týkají. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.
SOUHLAS s Nařízením Evropského parlamentu, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů známém jako GDPR. (více naleznete na www.bazennovapaka.cz)
SOUHLAS se zpracováním a evidencí obrazových materiálů: Souhlasím s možností publikovat v tisku nebo v elektronických médiích fotografie a videonahrávky, které Zachycují výše uvedeného účastníka kurzu v souvislosti s činností v plaveckém kurzu. Uvedený souhlas poskytuji po celou dobu působení v plaveckém kurzu.
Upozornění: Přihláška bude archivována po dobu nezbytně nutnou v originále nebo elektronické podobě.